Newsletter

3rd Newsletter: Meeting in Austria (SK)

The next JUMP! Happily Changed New Year 2019

Od 8. do 12. októbra 2018, jeden rok po spustení projektu JUMP!, bolo 3. medzinárodné stretnutie, tentoraz v Rakúsku.

Zatiaľ sa naša spolupráca zamerala na prípravu troch kľúčových predbežných inventárov:

  1. Po prvé, dokument, ktorý zhŕňa zásady a hodnoty trvalo udržateľnej výstavby (existujúce charty atď.),
  2. Po druhé, zoznam opisov a odkazov na kompetencie týkajúce sa činností školiteľov
  3. Nakoniec analýza sietí zaoberajúcich sa aktivitami školiteľov v oblasti ekologickej konštrukcie

Štvrtý inventár je v procese a týka sa kritérií a hodnotiacich nástrojov pre udržateľné staviteľstvo, zatiaľ čo piaty skúma existujúce metódy výučby zmeny myslenia.

Druhý rok projektu JUMP! sme začali s kľúčovým stretnutím v Rakúsku, kde sme uplatnili poznatky z našich predchádzajúcich skúseností s praktickými úlohami. Prvou z nich bolo vytvorenie charty, alebo skôr memoranda alebo vyhlásenia, alebo radšej manifestu? Tento výber ilustruje intenzitu diskusií o povahe tohto zakladajúceho dokumentu, ktorého odkaz bude trvať dlhšie ako náš projekt. Je to zainteresovaná a komplexná tvorba textu, ktorý je jedným z hlavných úloh nasledujúcich mesiacov.

V súčasnosti je definovaná základná štruktúra programu školenia pre lektorov a obsah prvých modulov. Je zaujímavé pozorovať, ako sa zmena, ktorá je inšpirovaná projektom v ľudskom meradle, začína prejavovať na inštitucionálnej úrovni. Možno to ilustruje, ako môže byť osobná transformácia, zdanlivo namáhavá a časovo náročná, účinnou cestou k “najdôležitejšiemu cieľu” projektu – skutočnej udržateľnosti.

Niektoré dôležité udalosti z rakúskeho stretnutia:

• Prezentácia filmu z úvodného stretnutia vo Švédsku od Tillitsverket. Tento krátky dvadsať minútový film bol pozitívne prijatý, s reakciou ako “motivujúci”, “inšpirujúci” a “výborný” dokument. Trailer.

• Workshop Land Art s Majou Pogačnikovou nás spojil s prírodou okolo nás a vnútri a prebudil tvorivé a hravé stránky všetkých zúčastnených. Osobné obohatenie spolu s posilnením nášho skupinového zážitku. Fotografie

• Večerné karaoke: pozerajúc sa zdiaľky, bol to večer detského uvolnenia. Pozerajúc sa zblízka, bola to príležitosť odhaliť a prekonať seba, umožniť vyjadrenie emócií, ukázať odvahu – všetky vlastnosti veľmi užitočné pre trénera.

• Verejné podujatie: počas konferenčného dňa pod názvom “Budovanie ekológie zmeny” sme prezentovali prvé výsledky projektu, a to ich prepojením na prezentáciu zelených a participatívnych stavebných projektov vrátane oceneného projektu LISI-House, prístupu StrohNatur a inovatívneho projektu Vivihouse. Celá udalosť bola zaznamenaná v angličtine, tu sú videá.

V roku 2019 bude na rade EBUKI, náš partner predstavujúci národnú sieť hlineného staviteľstva v Spojenom kráľovstve a Írsku, ktorý bude hostiť naše ďalšie nadnárodné stretnutie. Stretnutie M4 sa uskutoční v spojení s festivalom Clayfest organizovaným CAT – Centrom pre alternatívnu technológiu vo Walese. 20. júna usporiadame ďalšie informačné podujatie pre verejnosť a potom od 24. do 27. júna budeme mať svoje projektové stretnutie – možno už v Anglicku, ktoré bude možno mimo EÚ, aj keď to znie úplne zle a nereálne. A to, čo naozaj leží pred nami, je ešte vidieť.

My, JUMP!ers, Vám a nás v každom prípade želáme udržateľný úspešný rok 2019!